Záznam z vytrvalostnej schôdze konanej 30.3.2008 v Novom Meste nad Váhom

Zástupcovia z jednotlivých slovenských vytrvalostných jazdeckých klubov sa už tradične zišli v zasadacej miestnosti hostiteľa pána Miroslava Topolčányho v jazdeckom klube Agronovaz Cavalli v Novom Meste nad Váhom, aby sa pred sezónou oboznámili s aktuálnym vývojom na slovenskej vytrvalostnej scéne a s programom, ktorý komisia vytrvalostného jazdenia pripravuje na tento rok.

Schôdzu viedol predseda vytrvalostnej komisie SJF, Dušan Majerčík, ktorý na úvod informoval o zmenách v organizačnej štruktúre Slovenskej jazdeckej federácie (SJF). V jednotlivých krajoch Slovenska boli pre každú jazdeckú disciplínu vytvorené oblastné komisie. Vo vytrvalosti sú novozvolení členovia v rámci SJF nasledovní:

Funkcia Meno
Predseda vytrvalostnej komisie v Rade SJF Dušan Majerčík
Predseda vytrvalostnej komisie Bratislavskej oblasti Dušan Majerčík
Predseda vytrvalostnej komisie Západoslovenskej oblasti Vladimír Pažitný
Predseda vytrvalostnej komisie Stredoslovenskej oblasti Jakub Vojtek
Predseda vytrvalostnej komisie Východoslovenskej oblasti Vratislav Gallo

V ďalšom bode schôdze p. Majerčík informoval o úlohách, ktoré si vytrvalostná komisia vytýčila na rok 2008:

Boli potvrdené termíny národných pretekov, ktoré sú uvedené na hlavnej stránke v sekcii "aktuality 2008" pod názvom Kalendár pretekov v SR 2008.

Pohárové súťaže v SR

V ďalšom bode programu boli zopakované kvalifikačné podmienky účasti na MS v Malajzii, ktoré sú špeciálne stanovené pre tieto MS - pozri Malajzia: konečné kvalifikačné podmienky s termínmi. v sekcii "aktuality 2008" na hlavnej stránke.

Taktiež bolo upozornené na to, že jazdci, ktorí sa zúčastnia na národných (nie FEI) pretekoch v zahraničí, sú povinní zaslať vytrvalostnej komisii výsledkovú listinu z týchto pretekov potvrdenú organizátorom, inak ich výsledok na týchto pretekoch nebude započítaný do bodovania ich koňa.

Pokiaľ ide o prihlasovanie sa na medzinárodné FEI preteky, jazdca a koňa prihlasuje Slovenská jazdecká federácia, jazdec sa nesmie prihlásiť sám. Jazdec je preto povinný zaslať prihlasovací formulár komisii vytrvalostného jazdenia SJF, ktorá zabezpečí jeho prihlásenie. Štandardný prihlasovací formulár bude uvedený na stránke a musí sa používať výhradne tento formulár.

Na národných pretekoch je povinné mať so sebou licenciu koňa i jazdca, bez týchto dokladov nebude umožnený štart.

Na národných pretekoch bude tento rok zavedené hodnotenie ceny kondície podľa štandardizovaných medzinárodných pravidiel. Prísslušný formulár bude k nahliadnutiu aj na stránke.